Samorząd szkolny

Instrukcja likwidacji szkód NNW

DzisiajDzisiaj138
WczorajWczoraj252
W tym tygodniuW tym tygodniu1680
W tym miesiącuW tym miesiącu7344
Odwiedziło nasOdwiedziło nas662449

Logowanie

„Wyprawka szkolna” – można już składać wnioski

Do 13. września można składać wnioski o zwrot koszów zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.  O refundację mogą ubiegać się uczniowie rozpoczynający w tym roku naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, V szkoły podstawowej i II klasy szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Wnioski składać należy dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji:

 • zaświadczenia o wysokości dochodów lub uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej);
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
 • w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów;
 • w przypadku uczniów niepełnosprawnych: kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym  mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY
Pomoc w formie dofinansowania na zakupu podręczników będzie przysługiwać:

 1. uczniom klasy I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. 539 zł netto;
 2. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182), tj. 456 zł  netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – z wyłączeniem uczniów klas I szkół podstawowych;
 3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku określonym w art. 7 tej ustawy (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej),  na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
 4. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie                o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

Programem będą także objęci uczniowie:

 • słabowidzący,                                                                                             
 • niesłyszący,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku  szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczniów.

Szczegółowe informacja znaleźć można w poniższym załączniku.

WYPRAWKA SZKOLNA
 

Skomentuj


Kliknij i przeczytaj - PIEKARSKA EDUKACJA dodatek specjalny.

Piekarska oświata zmienia się na lepsze – władze miasta i szkoły dokładają wszelkich starań, byśmy mieli czym pochwalić się w regionie oraz by oferta edukacyjna przyciągała uwagę uczniów, zachęcając do rekrutacji.